¦^¹Å¯u¦n~¹Å¸q©~¥Á´°¿Ë·ü¾F±M®×

Room Type:Deluxe room(One Queen size bed)

Minimum Nights of Stay: 1Nights

{{ calendar.year }} / {{ calendar.month }}
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 
`

Promotion Notice


¤º®e¡G
¡°¦í±J¤A±ß
¡°¨Ì©Ð«¬´£¨Ñ¦­À\
¡°¹A¾ä¬K¸`¤£¾A¥Î
 
³Æµù¡G
¡°¤J¦í®É½Ð¥X¥Ü¨­¤ÀÃÒ©ú¤å¥ó¡A­YµLªk´£¥XÃÒ©ú¤ÎÃÒ¥ó¸ê®æ¤£²Å¡A®¤µLªk¨Ï¥Î¥»Àu´f±M®×¡C
¡°¥»Àu´f±M®×¤£±o»P¨ä¥LÀu´f±M®×¦X¨Ö¨Ï¥Î
¡°¥»±M®×­­©w¨­¤ÀÃÒ¤W¤áÄy¦a©Î©~¦í¦a¬°¹Å¸q¿¤/¹Å¸q¥«¤§¶m¿Ë¨Ï¥Î